Sekam naujienas iš www.nzt.lt ir dalinamės informacija kaip vyksta ir kokia tvarka yra patvirtinta, dėl kadastrinių matavimų karantino laikotarpiu.

ŽŪM rekomendacija matininkams dėl kviestinių asmenų informavimo

„Pastaruoju metu Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM gauna paklausimų iš matininkų, kaip vykdyti žemės sklypų kadastrinius matavimus Lietuvoje paskelbus karantiną – ar kviesti sklypų savininkus į sklypų ribų paženklinimą. Skelbiame ŽŪM rekomendaciją šiuo klausimu.

ŽŪM atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1. papunkčio nuostatomis, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Pažymėtina, kad žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai). Nuostatų 32.1.1 papunktyje nurodyta, kad žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamosdalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – kviestiniai asmenys). Paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Taigi, matininkas, atlikdamas žemės sklypo kadastrinius matavimus, tiesiogiai bendrauja su užsakovu bei kitais teisės aktuose nurodytais asmenimis žemės sklypo ribų paženklinimo vietovėje metu.

Atkreiptinas dėmesys, kad Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, kaip turi elgtis matininkas, jeigu kviestiniai asmenys į žemės sklypo paženklinimą neatvyksta. Minėtame papunktyje nurodyta, kad kviestiniams asmenims, kurie neatvyko ir (arba) kurie atvyko, tačiau nepateikė pastabų raštu ir (arba) atsisakė pasirašyti paženklinimo–parodymo akte, vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto jie gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo.

Parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje turi būti dokumentai, kuriais patvirtinama žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) įteikimas kviestiniam asmeniui.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pažymime, kad matininkas, atliekantis žemės sklypo kadastrinius matavimus, karantino Lietuvoje metu turi laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ išdėstytų rekomendacijų. Taip pat manome, kad matininkas karantino Lietuvoje metu vykdydamas žemės sklypo ribų paženklinimo vietovėje procedūras kviestinių asmenų į žemės sklypo paženklinimą vietovėje galėtų nekviesti, tačiau laikydamasis Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytos tvarkos, kviestiniams asmenims registruotu laišku turėtų išsiųsti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką) susipažinti.”